Nadin Bin 7

Nadin Bin 7 contains its origins from the vineyards of South Australia which complements both the Shiraz and Cabernet Sauvignon as it lives right in between the two creating of its own unique natural personality.

Nadin Bin 7

เป็นไวน์ที่ได้จากองุ่นพันธุ์กาแบร์เน-โซวีญง จากดินแดนตอนใต้ของทวีปออสเตรเลียที่มีกลิ่น ที่หวานหอมอันเป็นรูปแบบดั้งเดิมของผลไม้สีแดง, มีกลิ่นของไม้โอ๊ตอ่อนๆ และกลิ่นเบอรี่นานาพันธุ์ เป็นไวน์ที่มีรสสัมผัสหอมลึกไปด้วยกลิ่นกาแฟ,สมุนไพรและมีความเผ็ดร้อนสัมผัสที่โคนลิ้น

Wine Style

The blend is a combination of both the Shiraz and Cabernet Sauvignon grape types of South Australia with the scents of black berries and oak.

รูปแบบของไวน์

ไวน์แดงที่ผสานความลงตัวระหว่างองุ่นสองสายพันธุ์ ชิราซ และการ์แบเน- โซวีญงจากตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย มีกลิ่นอายของแบล็คเบอร์รี่และ ไม้โอ้ค

Serve

Serve between temperature of 16-18 °C

การเสริฟ

เสริฟขณะอุณหภูมิ 16-18 องศาเซลเซลเซียส
ค้นหาความเป็นธรรมชาติในตัวคุณ