About Bin 777

Nadin Bin 777 is a unique classic fruity which Cabernet Sauvignon grape style from the vineyard of South Australia

About Bin 777

เป็นไวน์ที่ได้จากองุ่นพันธุ์กาแบร์เน-โซวีญง จากดินแดนตอนใต้ของทวีปออสเตรเลียที่มีกลิ่น ที่หวานหอมอันเป็นรูปแบบดั้งเดิมของผลไม้สีแดง, มีกลิ่นของไม้โอ๊ตอ่อนๆ และกลิ่นเบอรี่นานาพันธุ์ เป็นไวน์ที่มีรสสัมผัสหอมลึกไปด้วยกลิ่นกาแฟ,สมุนไพรและมีความเผ็ดร้อนสัมผัสที่โคนลิ้น

Wine Style

The character of Cabernet Sauvignon grape style in red brick colour with the scents of red berries, herbs, and oak.

รูปแบบของไวน์

ไวน์สีแดงอิฐที่ดึงเอกลักษณ์ขององุ่นสายพันธุ์การ์แบเน-โซวีญง มีกลิ่น อายของเบอร์รี่แดง สมุนไพร และไม้โอ้ค

Serve

Serve between temperature of 16-18 °C

การเสริฟ

เสริฟขณะอุณหภูมิ 16-18 องศาเซลเซลเซียส
ค้นหาความเป็นธรรมชาติในตัวคุณ